Producenci
Polityka prywatności

 


Niniejsza polityka dotycząca plików cookie odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do akoso.
Przez korzystanie ze stron i aplikacji wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron oraz aplikacji.

Co to są ciasteczka?
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używamy ciasteczek?
akoso używa ciasteczek w różnych celach: by strony i aplikacje działały szybciej i by były łatwiejsze w użyciu, aby lepiej dopasować treści i reklamy do twoich oczekiwań i zainteresowań oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

 

1.1   Sklep akoso może przetwarzać następujące dane osobowe klientów niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego, w tym pozyskane na podstawie złożonego zamówienia lub korespondencji, takie jak:

 
a)      nazwisko i imiona klienta,
 
b)      numer ewidencyjny PESEL lub - gdy ten numer nie został nadany - numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 
c)      adres zameldowania na pobyt stały,
 
d)      adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w lit. c),
 
e)      dane służące do weryfikacji klienta,
 
f)       adresy elektroniczne klienta,
 
g)      inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia, np. numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 
h)      dane pozyskane za zgodą klienta do celów reklamy, które nie są jednak niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.
 
1.2   Sklep akoso może nadto przetwarzać dane eksploatacyjne klienta, którymi są dane charakteryzujące sposób korzystania przez klienta z usługi elektronicznej, takie jak:
a)      oznaczenia identyfikujące klienta nadawane na podstawie powyżej wymienionych danych,
 
b)     oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzysta klient,
 
c)      informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
 
d)     informacje o skorzystaniu przez klienta z usług drogą elektroniczną.
 
1.3   Sklep akoso zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usługi drogą elektroniczną z powodu nieudostępnienia przez klienta danych, o których mowa w punkcie 1.1 i 1.2 wyżej, o ile przetwarzanie tych danych jest niezbędne ze względu na sposób funkcjonowania systemu teleinformatycznego zapewniającego świadczenie usługi drogą elektroniczną lub właściwość usługi lub wynika z przepisów prawa.
 
4.4   Po zakończeniu korzystania z usługi przez klienta, sklep akoso nie będzie przetwarzać danych osobowych wymienionych w punkcie 1.1 i 1.2 wyżej, za wyjątkiem tych danych, które są:
 
a)      niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi lub innych roszczeń związanych ze świadczeniem usługi,
 
b)      niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez sklep akoso, za zgodą klienta,
 
c)      niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi,
 
d)      dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych przepisów lub umowy.
 
4.5   Przetwarzanie danych po zakończeniu usługi sklep akoso będzie prowadził z zastrzeżeniem poniższych zasad: 
 
a)      rozliczenie usługi świadczonej drogą elektroniczną przedstawione usługobiorcy nie może ujawniać rodzaju, czasu trwania, częstotliwości i innych parametrów technicznych poszczególnych usług, z których skorzystał klient, chyba że zażądał on szczegółowych informacji w tym zakresie,
 
b)     w przetwarzaniu dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez sklep akoso za zgodą klienta, dopuszcza się jedynie zestawianie danych wymienionych w punkcie 1.1 lit. h) i 1.2 wyżej (dotyczących korzystania przez klienta z różnych usług świadczonych drogą elektroniczną) pod warunkiem usunięcia wszelkich oznaczeń identyfikujących klienta lub zakończenie sieci telekomunikacyjnej albo system teleinformatyczny, z którego korzystał (anonimizacja danych), chyba że klient wyraził uprzednio zgodę na nieusuwanie tych oznaczeń,
 
c)      Sklep akoso nie może zestawiać danych osobowych klienta z przybranym przez niego pseudonimem.
 
1.6   Wskazane w powyższych punktach ograniczenia nie dotyczą przetwarzania danych nie pochodzących od osób fizycznych
 
RODO od 25.05.2018
 

Informuję iż od 25.05.2018r firma akoso Adam Nowiński spełnia wymogi RODO. Administratorem Państwa danych jest akoso Adam Nowiński z siedzibą w Polsce pod adresem: ul. Dopiewska 12b/4, 62-080 Lusówko. Zgodnie z RODO przysługują Państwu następujące podstawowe prawa: prawo żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym przysługujących Państwu uprawnień, znajdziecie Państwo poniżej.

 1. Polityka Prywatności

   

  1. Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności, która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników sklepu akoso, działającego pod witryną akoso.pl oraz sposób ich przetwarzania.

  2. Administratorem danych osobowych jest akoso Adam Nowiński.

  3. Kontakt możliwy jest pod następującym adresem mailowym: akoso@tlen.pl

  4. akoso, w celach i na podstawach określonych poniżej stosuje pliki cookie, które umożliwiają podnoszenie jakości usług dzięki przechowywaniu preferencji użytkowników.

   

 2. Rodzaje i cel wykorzystania danych

   

   1. akoso zapewnia w miarę możliwości transparentność w zakresie gromadzonych danych oraz sposobu ich wykorzystania. Dane osobowe, podawane w formularzu rejestracyjnym będą przetwarzane w celach marketingowych tylko i wyłącznie przez akoso i nie będą przekazywane osobom trzecim. akoso gwarantuje, że przekazane dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba, że:

    - obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa lub gdy przekazanie danych służy celom ochrony praw akoso lub rozstrzyganiu sporów; lub

    - użytkownik wyraził zgodę na przekazanie danych osobowych osobom trzecim.

    - akoso dokłada należytej staranności, aby osoby trzecie, którym udostępniane są dane osobowe, we wskazanym powyżej celu, traktowały przekazywane dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;

   2. Podstawą operacji przetwarzana danych jest zgoda Użytkownika, udzielona poprzez wypełnianiu formularza rejestracyjnego. Wyrażenie powyższej zgody, nie jest wymogiem ustawowym lecz brak jej wyrażenia może uniemożliwić dostosowanie ofert widocznych w sklepie do Twoich preferencji

   3. Oprócz danych zbieranych przez formularz rejestracyjny, w sposób automatyczny gromadzimy następujące rodzaje danych:

    w celu komunikacji z użytkownikami akoso może gromadzić i przechowywać korespondencję z użytkownikami. akoso może gromadzić i przechowywać informacje o: adresie e-mail, treść wiadomości oraz datę i godzinę korespondencji. Kontakt z akoso za pomocą poczty elektronicznej, może wymagać przekazania danych osobowych np. imienia, nazwiska, adresu e-mail użytkownika. Dane osobowe, które przekazywane są w związku z komunikacją z użytkownikami są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytania, w tym na pytania dotyczące praw w zakresie ochrony danych osobowych, lub udzielenia wszelkich informacji dotyczących produktów;

   4. Dane związane z komunikacją użytkownika z akoso przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj. zachowania korespondencji do celów dowodowych i obrony roszczeń.

 

 1. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji przechowywanych w urządzeniu użytkownika (cookie oraz pozostałe dane)

   

  1. Warunkiem działania plików cookie jest zawsze ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie z dysku.

  2. Wykorzystując narzędzia udostępniane w ramach każdej z dostępnych na rynku przeglądarek można w każdym czasie z poziomu ustawień w zakresie prywatności, dokonać zmiany ustawień dotyczących zarówno plików cookie jak i innych technologii służących do przechowywania danych, w szczególności w taki sposób aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach poszczególnych przeglądarek i wtyczek, ewentualnie - w zależności od wykorzystanej technologii i narzędzia - informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania poszczególnych przeglądarek i wtyczek. Zmiana ustawień może jednak powodować brak możliwości dostosowania treści reklamowanych do twoich preferencji.

   

 2. Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych

   

  1. Użytkownik jest uprawniony do uzyskania od akoso potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:

   1. celu przetwarzania;

   2. kategorii odnośnych danych osobowych;

   3. informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

   4. w miarę możliwości planowanego okresu przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriów ustalania tego okresu;

   5. informacje o prawie do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

   6. informacji o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

   7. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;

   8. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, wywierającej skutki prawne (lub w podobny istotny sposób wpływające na użytkowników) o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą

  2. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia jego niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

  3. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jego danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności („prawo do zapomnienia”) :

   1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

   2. Użytkownik cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

   3. Użytkownik wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub Użytkownik wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;

   4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

   5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;

   6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

  4. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

   1. Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

   2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

   3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

   4. Użytkownik wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika, którego dane dotyczą.

  5. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim („prawo sprzeciwu”).

  6. Użytkownik ma prawo otrzymać w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jego dotyczące, które dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:

   1. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; oraz

   2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

  7. Wykonując prawo do przenoszenia danych Użytkownik ma prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

  8. Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Aby cofnąć wyrażoną zgodę napisz na adres: akoso@tlen.pl . Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

  9. W celu skorzystania z pozostałych wymienionych wyżej praw należy skontaktować się z Administratorem.

  10. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego powołanego w celu ochrony danych osobowych.

   

 3. Okres przetwarzania danych Użytkowników

   

  1. Dane osobowe administrowane przez akoso, będą przechowywane do momentu skorzystania przez użytkownika z praw wymienionych w rozdziale „Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych ”, w zakresie w którym ich realizacja prowadzi do zaprzestania przetwarzania danych osobowych lub, jedynie w stosunku do plików cookie, do momentu odpowiedniego określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do Plików Cookie w przeglądarce Użytkowania.

   

 4. Bezpieczeństwo danych osobowych

   

  1. akoso stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych przez akoso danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Stosowane środki techniczne są unowocześniane wraz z rozwojem nowych technologii, potrzeb, jak również dostępnych sposobów zabezpieczeń. Stosowane środki organizacyjne zapewniają, że w firmie akoso dostęp do danych osobowych użytkownika mają jedynie osoby upoważnione przez akoso. akoso regularnie kontroluje zgodność swoich działań z właściwymi przepisami prawa oraz Polityką Prywatności.

   

 5. Zmiany Polityki Prywatności

   

  1. Rozwój technologii powoduje, że Polityka Prywatności może ulegać zmianom, o których akoso będzie informować.

 


Tę stronę możesz zmieniać tutaj:
Panel administratora > Zawartość > Strony informacyjne > Polityka prywatności

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl